Kalundborg symbiosis

Vid Kalundborg Symbios köper och säljer offentliga och privata företag avfall från varandra i en sluten cykel av industriproduktion. Företagens ökade kostnader för material och energi driver till stor del utbytet tack vare ekonomiska vinster i sparande av resurser eller pengar.

Industriell symbios kan definieras som utbyte av material eller avfallsströmmar mellan olika verksamheter, så att ett företags avfall blir ett annat företags råvaror. Vid Kalundborg Symbios köper och säljer offentliga och privata företag avfall från varandra i en sluten cykel av industriproduktion. En mängd olika produkter handlas med, såsom ånga, aska, gas, värme, slam och annat som kan transporteras fysiskt från ett företag till ett annat.

Kalundborg Symbios är världens första välfungerande exempel på industriell symbios. Inom den akademiska disciplinen för industriell ekologi har Kalundborg blivit ett läroboksexempel på effektiv resursbesparing och en sluten cykel av material i industriproduktionen.

Besök Kalundborg Symbiosis hemsida