Cirkulära affärsmodeller

En cirkulär affärsmodell klargör hur en organisation skapar, erbjuder och levererar värde gentemot en bredare grupp intressenter samtidigt som verksamheten minimerar en ekologisk och social påverkan.

För cirkulära verksamheter ligger fokus inte längre enbart på att maximera lönsamhet eller kostnadseffektivisera leverantörskedjor, fabriker och verksamhet. Istället koncentrerar de sig på att omforma och omstrukturera produkter/tjänster/system från grunden för att säkerställa en konkurrenskraftig och lönsam affärsverksamhet.

Cirkulära verksamheter har starkt fokus på produktens användning. De genererar intäkter genom att tillhandahålla tjänster istället för att sälja fysiska produkter och omvärderar de konventionella konsumentrelationerna, värdeskapande aktiviteterna och värdekedjans struktur, där de ekologiska och sociala faktorerna kompletterar verksamhetens övergripande kultur och filosofi.

Skiftet till en cirkulär affärsmodell är en grundläggande omställning som kräver ett helt nytt sätt att tänka och göra affärer. Följande typologi för cirkulära affärsmodeller möjliggör implementering av en cirkulär idé i praktiken. Notera att typerna beskrivs kortfattat och inte nödvändigtvis innefattar fullständiga affärsmodell-innovationer, utan snarare viktiga delar av strategier som bidrar till en cirkulär verksamhet. De har sina egna tydliga egenskaper men exakta gränser mellan dem saknas. De kan användas enskilt eller i kombination för att hjälpa företag att uppnå naturresursproduktivitet.

Cirkulärt utbud

Detta bygger på att leverera helt förnybara, återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara resurser som upprätthåller cirkulära produktions- och konsumtionssystem. Värdeerbjudandet fokuserar på att ersätta fossila råvaror samt råvaror av avgörande betydelse.

Tillgång och prestanda

Tillgång och prestanda handlar om att tillhandahålla kapacitet eller tjänster för att tillgodose användarnas behov utan att äga fysiska produkter. Värdeerbjudandet innefattar att erbjuda Product-Service-Systems, en kombination av produkter och tjänster som syftar till att tillhandahålla funktionalitet för kunderna.

Utöka produktvärdet

Att utöka produktvärdet fokuserar på att utnyttja restvärdet hos produkter samt att leverera produkter med hög kvalitet och lång livslängd genom design för hållbarhet, reparerbarhet, uppgraderbarhet och modularitet. Värden som annars skulle gå förlorade genom bortkastat material underhålls eller till och med förbättras genom reparation, uppgradering, renovering, återproduktion eller upprepad marknadsföring.

Bridging

Begreppet ”Bridging” syftar här på att främja plattformar mellan tillverkare och konsumenter eller individer och organisationer. Värdeerbjudandet fokuserar på att möjliggöra interaktion mellan olika men oberoende aktörer för att samla utbud och efterfrågan.

The Circular Business Model Wheel infographic

Affärsmodellstrategier för att sakta ned och sluta råvarucykler

 1. Förse och utföra
  Att tillhandahålla kompetens eller tjänster för att tillgodose användarnas behov utan att de behöver äga egna fysiska produkter.
 2. Utöka produktens värde
  Utnyttja restvärdet hos produkter – från tillverkning, till konsumenter, och sen tillbaka till tillverkning – eller insamling av produkter mellan olika affärsverksamheter.
 3. Lång livslängd
  Affärsmodeller med fokus på att leverera produkter med lång livslängd, med stöd av slitstark design och reparation som exempel.
 4. Uppmuntra lagom mängd
  Lösningar som aktivt försöker minska konsumtion genom principer som tålighet/hållbarhet, uppgraderbarhet, service, garantier, reparerbarhet samt ett anti-konsumtionssynsätt inom marknadsföring och försäljning.
 5. Utöka resursvärdet
  Utnyttja restvärdet hos resurser: insamling och inköp av vanligtvis bortkastat material eller bortkastade resurser för att omvandla dessa till nya former av värde.
 6. Industriell symbios
  En processorienterad lösning som syftar till att använda rester från en process som råvara för en annan process, vilket gynnas av företagens geografiska närhet.

Copyrights © 2017 Florian Hofmann, Tapani Jokinen, Max Marwede

 

Nästas steg: Kartläggning av intressenter

Relaterat innehåll