Planetära gränser: så mycket tål jorden

Vi skulle behöva minst tre jordklot om alla levde och konsumerade som dagens medelsvensk.

Många av de mänskligt skapade systemen på jorden som till exempel jordbrukssystem, produktionssystem, transportsystem och vår konsumtionskultur fungerar och blomstrar idag på bekostnad av de ekologiska systemen, istället för i balans med dem.

Förbrukning av resurser innebär att vi konsumerar resurser och sprider dem från en plats på jorden (ekologisk sfär) till en annan i snabbare takt än jordens naturliga system klarar av att hantera. Ett exempel på denna snabba spridning är vår konsumtion av olja från berggrunden (litosfären) som leder till utsläpp av koldioxid i luften (atmosfären).

Denna spridning av ämnen och resurser sker också naturligt men det är hastigheten och storleken av denna förändring i systemet, som vår konsumtion orsakar, och som är onaturlig och ohållbar.

Nio planetära gränser inom vilka mänskligheten kan fungera säkert

År 2009 identifierade och kvantifierade 28 internationellt kända forskare en uppsättning om nio planetära gränser, inom vilka mänskligheten kan fortsätta att utvecklas och må bra i framtiden. Om vi passerar gränserna kan abrupta eller oåterkalleliga miljöförändringar uppstå med allvarliga konsekvenser för människan.

De nio planetära gränserna är:

  • Klimatförändringar
  • Havsförsurning
  • Förtunning av ozonskiktet
  • Användning av fosfor och kväve
  • Sötvattenanvändning
  • Förändrad markanvändning
  • Minskad biologisk mångfald
  • Luftföroreningar
  • Kemiska gifter

Källa: Stockholm Resilience Center

Mer om varför vårt samhälle behöver planetära och sociala gränser på FP2P-bloggen

Relaterat innehåll