Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att säkerställa mänskligt välbefinnande och skapa en fungerande samhällelig och kulturell utveckling tack vare cirkulär ekonomi, i balans med jordens ekologiska system.

Människa

Det hållbarhetsperspektiv som handlar om människan inkluderar utmaningar och åtgärder som berör olika aspekter i samhället. Design och designprocessen har möjlighet att bidra på olika sätt. Exempel på detta är att:

  • synliggöra hur en produkt, tjänst eller process påverkar individer och samhällen positivt och negativt genom dess livscykel.
  • visualisera verkligheten på ett sätt som ökar känslomässig insikt om orättvisor och problem.
  • uppmuntra till inkluderande, jämlikhet och empati som grogrund för att skapa omständigheter där alla lever väl.
  • styrka utsatta individer och grupper att finna kreativa lösningar på sina problem.
  • bidra till att skapa tryggare miljöer.
  • problematisera etablerade sanningar om vad vi behöver för att leva bra liv, utmana normer och med design hitta vägar att bryta dessa.

Kultur

Det kulturella hållbarhetsperspektivet handlar om utmaningar och åtgärder som påverkar hur grupper, till exempel samhällen eller företag, uttrycker identitet samt bevarar och utvecklar traditioner, allmänna värderingar och trossystem. Här kan design och designprocessen bidra till att:

  • uppmuntra till och ta tillvara på kollektiv kunskap och kreativitet från olika expertisområden.
  • bygga broar mellan olika kulturer, bidra till gemensam förståelse över nationsgränser och uppmuntra till mångfald.
  • ge människor hopp och verktyg att själva finna lösningar på ekologiska, ekonomiska och mänskliga utmaningar.
  • uppmuntra människor att förändra sitt beteende för minskad påverkan på miljön och ökat mänskligt välmående för alla.

När design används på bästa sätt uppfylls människors behov och välmående även med minskad konsumtion av resurskrävande produkter och mer hållbara livsstilsval.

Relaterat innehåll