Use to Use

Produkter och tjänster kan designas för att möjliggöra och stödja cirkulär konsumtionsmönster genom vilka människor kan cirkulera produkter från en användare till nästa – från Use to Use.

Mycket av diskussionen kring designmöjligheter relaterat till cirkulär ekonomi förhåller sig till produktions- och affärsmöjligheter. Rådande focus ligger framförallt på möjligheter för att cirkulera resurser från Cradle2Cradle eller på möjligheter för cirkulära affärsmodeller. Även om innovationer kopplade till produktion och affärsmodeller är viktiga för att reducera genomströmningen av material och bidra till omställningen mot en cirkulär ekonomi, är förändringar kopplade till konsumtion lika viktiga.

För att kunna skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi behöver designers därför också adressera hur produkter och tjänster kan designas så att de möjliggöra och stödjer cirkulära konsumtionsmönster, dvs. så att produkter kan cirkuleras från Use to Use. För att åstadkomma detta behöver designers skapa sig en djup förståelse för vad cirkulär konsumtion innebär för människor och utforska Use2Use-specifika designmöjligheter.

Skapa en djup förståelse för vad cirkulär konsumtion innebär för människor

För att designa för Use2Use är det av största vikt att skapa en djup förståelse för vad cirkuläritet innebär från ett användarperspektiv. Förutom att skapa sig en förståelse för människors attityder och inställning till cirkulära erbjudanden bör också aspekter som rör konsumtion tas i beaktning. För att göra det är det kritiskt att förstå mer om människors konsumtionsprocesser och möjliga cirkulära konsumtionsvägar.

Konsumtionsprocessen kan beskrivas som en tre-delad process som består av faserna tillförskaffning (obtainment), användning (use) och avyttring (riddance). Utöver att köpa nyproducerade produkter och senare slänga dem, har människor många möjligheter att tillförskaffa sig redan använda produkter samt avyttra produkter på ett sätt så att de kan komma till användning för någon annan, se figur 1.

För att utforska cirkulära design möjligheter är det kritiskt att få en förståelse för vad de här cirkulära konsumtionsvägarna innebär för människor, speciellt i termer av aktiviteter och andra konsekvenser. Att konsumera på ett nytt sätt kan innebära att människor får möjlighet att engagera sig i åtråvärda aktiviteter, men även att de förlorar sådana möjligheter. Människor kan också tvingas att genomföra oönskade aktiviteter, men även blir befriade från sådana. För att få en djup förståelse för den här typen av aspekter är det kritiskt att genomföra djupa användarstudier som kan ge insikter till designarbetet.

Circular consumption paths

Figur 1, Exempel på cirkulära konsumtionsvägar.

Explore Use2Use design opportunities

Det finns många designmöjligheter som kan användas för att designa produkter och tjänster för cirkulär konsumtion. För att människor ska kunna cirkulera produkter krävs det att de har designats för att hålla länge samt underlätta lagning och underhåll så att de kan hållas i gott skick länge.

En central designstrategi är att möjliggöra och underlätta att produkter byter användare, antingen genom att designa tjänster som direkt underlättar detta eller genom att designa produkter på ett sätt så att de gör det enklare. Till exempel kan produkter designas så att det är enkelt för människor att inför och under bytet inspektera och utvärdera om produkter är i gott skick samt om de är kompletta och rena. Designers kan också designa för flera användningscykler genom att se till så att inte bara första användaren får en tillfredsställande användarupplevelse, utan så att den andra, tionde eller hundrade också får det. Denna strategi bygger på att se till så att produkten håller och är attraktiv för många användare över tid samt att ifrågasätta vilket eller vilka användarbehov den ska designas för.

Produkter och tjänster bör dock inte bara designas så att produkter är attraktiva för framtida användare utan också så att människor vill cirkulera produkterna till nya användare. En designer kan till exempel utforska hur människor kan stödjas att inse när de inte längre har behov av en produkt eller hur människor kan undvika att skapa starka emotionella band till produkten. I helhet yrkar ett Use2Use-perspektiv på ett möjliggörande angreppssätt och omfattar designmöjligheter för att möjliggöra och underlätta att produkter kan cirkuleras från en användare till nästa.

Läs mer om Use to Use

 

Copyrights © Anneli Selvefors, Oskar Rexfelt 2018

Relaterat innehåll